โรงพยาบาลปากพนัง        Pakphanang Hospital

 

1. การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา
2. ระเบียบปฏิบัติการคัดกรองโรคที่มีการแพร่กระจายเชื้อ
3. ระเบียบปฏิบัติการจัดการขยะโรงพยาบาลปากพนัง
4. ระเบียบปฏิบัติการเจาะ hemoculture 58
5. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ได้รับการบาดเจ็บจากของมีคมและสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน
6. ระเบียบปฏิบัติการป้องกันบุคลากรได้รับบาดเจ็บจากของมีคม
7. ระเบียบปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล